Algemene voorwaarden en Privacy policy

VerSchilmaken.be doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. De inhoud kan zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bescherming persoonsgegevens

 

De door u ingevulde gegevens in deze website worden door VerSchil opgeslagen. We gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van onze trainingen, het aanbod en nieuwe ontwikkelingen. De gegevens gebruiken wij ook om analyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

 

Uitschrijven

 

Indien u naast het aangevraagde informatiemateriaal geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, stuur dan een
e-mail naar caroline@verschilmaken.be. Indien u geen mailing meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven door een email te sturen naar caroline@verschilmaken.be.

 

Auteursrecht

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij VerSchil (Elcaro BV).

Geen van de informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van VerSchil (Elcaro BV).

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van ELCARO BV, met commerciële benaming ‘VERSCHIL’ met maatschappelijke zetel te 9150 TEMSE, Luxemburgstraat 20, met het ondernemingsnummer BE0809.364.832, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Caroline De Vos.

CAROLINE DE VOS leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is CAROLINE DE VOS de verwerkingsverantwoordelijke. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen CAROLINE DE VOS en de klant en de potentiële klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klanten of de potentiële klant.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant of potentiële klant de algemene voorwaarden van CAROLINE DE VOS te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met CAROLINE DE VOS tot stand in het geval van een programma of een training.  Bij het online gedeelte komt de overeenkomst automatisch tot stand vanaf de aankoop.

Artikel 3: Rechten en plichten van organisator en klant

3.1. Correctheid van gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij de registratie, evenals voor de gegevens die worden gebruikt voor online trainingen.  Eventuele wijzigingen in de klantengegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven via caroline@verschilmaken.be

3.2. Correct gebruik van onze diensten en online tools

De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de online tools, en voor het correct uitvoeren van een back-up.  Hij/zij moet zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten.

De log in die de klant ontvangt voor het online gedeelte is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden.

3.3. Vastleggen en wijzigen van data

Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen worden bij aanvang alle data in samenspraak tussen CAROLINE DE VOS en de deelnemer vastgelegd. 

Aangezien de live dagen in groep of online worden georganiseerd, liggen deze data vast en kunnen deze data niet worden gewijzigd.  Eventuele uitzonderingen worden steeds in onderling overleg gemaakt en schriftelijk bevestigd.

Daarnaast zijn er individuele coaching sessies, waarvan de datum kan worden gewijzigd, op voorwaarde dat de deelnemer een termijn van minimum 2 dagen respecteert.  Vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd. Indien niet tijdig schriftelijk wordt verwittigd, dan vervalt deze sessie.

De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over de maximale duurtijd van het traject, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord.

Het verplaatsen of annuleren van de individuele trainingsuren / trainingsdag op de trainingsdag zelf is éénmalig mogelijk, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving.  Elke navolgende vraag tot verplaatsing of annulatie zal tot gevolg hebben dat deze sessie komt te vervallen.

CAROLINE DE VOS doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle daarnaast bijkomende kosten buiten de training (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op CAROLINE DE VOS, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

3.4. Locatie

De locatie bepaald door CAROLINE DE VOS moet gerespecteerd worden.  In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om te opteren voor een online training, indien de voorziene dienstverlening dit toelaat.  CAROLINE DE VOS organiseert namelijk zowel live dagen als online dagen en individuele uren.  Deze laatste kunnen zowel fysisch als online doorgaan.  De uiteindelijke beslissing om een live dag te wijzigen naar een online dag ligt bij CAROLINE DE VOS, idem voor het wijzigen van de initieel gecommuniceerde locatie.

3.5. Weigering deelnemer

CAROLINE DE VOS behoudt zich het recht om een deelname van een inschrijver op eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven. 

Gedurende de looptijd van een de trainingen, sessies, trajecten, livedagen, heeft CAROLINE DE VOS het recht om een deelnemer te verwijderen uit de groep en een alternatief aan te bieden, indien blijkt dat deze deelnemer nefast is voor het groepsgebeuren.

Artikel 4: Prijsopgave

De prijzen zijn steeds exclusief BTW en worden opgenomen in een afzonderlijk inschrijvingsdocument tussen CAROLINE DE VOS en de klant voor de live trainingen en de online live trainingen. 

Artikel 5: Facturatie en betalingsverplichtingen

5.1. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

5.2. De klant kan er echter voor opteren om ofwel het volledige traject in één betaling uit te voeren of een betaling in termijnen. Steeds in onderling overleg. 

5.3. Opschorting: Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door CAROLINE DE VOS binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten en toegangen en deelname  opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

5.4. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in art. 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan CAROLINE DE VOS. Indien geen tijdige betwisting CAROLINE DE VOS bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

5.5. Speciale aanbiedingen zijn steeds beperkt in de tijd en niet overdraagbaar.

Artikel 6: Annulatie

CAROLINE DE VOS heeft haar dienstverlening onderverdeeld in drie categorieën, waarbij per categorie criteria zijn bepaald om een inschrijving of opdracht al dan niet te kunnen annuleren mits de eraan gekoppelde vergoeding die verschuldigd zal zijn zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling.

6.1. Seminars

* 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien de annulatie uiterlijk één maand voor de start van het seminar schriftelijk aan CAROLINE DE VOS wordt overgemaakt.

* Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van het seminar.

* Meerdaagse seminars:  Indien u een ticket aankoopt voor een meerdaags seminar, en u kan één van deze data niet aanwezig zijn, dan worden de niet opgenomen dag(en) niet terugbetaald.

6.2. Programma, opleidingen en online live trainingen

Na het volgen van de eerste live dag kunnen deelnemers alsnog beslissen om hun inschrijving voor het vervolg van het programma te annuleren, waarna het volledige bedrag zal worden terugbetaald.  Een annulatie op een later tijdstip tijdens de live dagen heeft tot gevolg dat geen terugbetaling mogelijk zal zijn.

6.3. Online training

Het volledige factuurbedrag is verschuldigd.

Artikel 7: Inspanningsverbintenis

Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen, kan CAROLINE DE VOS niet garanderen dat dit voor iedereen tot dezelfde resultaten zal leiden als in de vooropgestelde doelstellingen die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. CAROLINE DE VOS kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor CAROLINE DE VOS tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal CAROLINE DE VOS er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door CAROLINE DE VOS.   CAROLINE DE VOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.

CAROLINE DE VOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de trainingen. CAROLINE DE VOS heeft hier dus geen afzonderlijke verzekering BA voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.

CAROLINE DE VOS is niet verantwoordelijk voor diefstal en schade die zich voordoet tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten.

Artikel 9: Overmacht

CAROLINE DE VOS is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door CAROLINE DE VOS geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van CAROLINE DE VOS, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: lock-down, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Indien CAROLINE DE VOS door enige vorm van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.  CAROLINE DE VOS zal echter de nodige inspanningen leveren om de klant een alternatief aan te bieden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door CAROLINE DE VOS. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, brochures, projecten, cursusmateriaal, geluidsopnames en de inhoud van trainingen. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 11: Overname van personeel

Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

De klant bevestigt het privacybeleid van CAROLINE DE VOS te hebben ontvangen, en klant bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van CAROLINE DE VOS met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft. 

Artikel 13: Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen en seminars gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is eveneens toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de trainingen te maken of te verspreiden op social media.

Artikel 14: Catering en informatie m.b.t. mogelijke voedselallergieën

Om onze deelnemers een zo kwalitatief en gepersonaliseerd mogelijke service te bieden, wordt voor de seminars en live events waarvoor catering wordt voorzien, bij de deelnemers steeds nagevraagd of zij eventueel voedselallergieën hebben.  Deze informatie wordt aan de cateraar doorgegeven. CAROLINE DE VOS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten door de cateraar.

Artikel 15: Klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan CAROLINE DE VOS verstuurd te worden. Het behandelen door CAROLINE DE VOS na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.

Artikel 16: Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ELCARO BV / CAROLINE DE VOS is gevestigd.

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden.  CAROLINE DE VOS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.  Desgevallend brengt CAROLINE DE VOS de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.

 

Versie datum: 1 september 2021